user_mobilelogo
Boeking
Een reservering bij Solo Amigos is bindend en niet kosteloos te annuleren. Je ontvangt direct na aanmelding een bevestiging. Uiterlijk 1 werkdag na aanmelding stuurt Solo Amigos een mail met betalingsgegevens. De betaling dient binnen 8 dagen na aanmelding voldaan te worden. Indien tussen de boeking en het weekend minder dan 2 weken zit, dient de reissom binnen 5 dagen voldaan te worden. Bij vertrek binnen een week dient de reissom uiterlijk de dag na boeking voldaan te worden. De reissom bestaat uit de verblijfssom en € 25,- reserveringskosten. 

Annulering weekend (tijdelijke annuleringsvoorwaarden tijdens Corona-maatregelen staan hieronder)
  • Tot 6 weken voor aanvang berekenen wij bij annulering alleen € 25,- boekingskosten.
  • Tot 4 weken voor aanvang berekenen wij bij annulering 75% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Tot 2 weken voor aanvang berekenen wij bij annulering 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 2 weken of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

De termijnen zoals hierboven genoemd, eindigen altijd op een donderdag. De nieuwe termijn gaat altijd op een vrijdag in. In geval van annulering zijn de door Solo Amigos genoemde termijnen bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betalingsverplichting. Solo Amigos maakt desgewenst een geldige annuleringsverklaring op, die bij de reisverzekeraar kan worden ingediend.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden gedurende Corona-maatregelen
Zolang vanuit de overheid beperkende maatregelen worden opgelegd voor samenkomsten in Nederland, kan tot 1 week voor aanvang van een weekend geannuleerd worden. De verblijfsom wordt dan in de vorm van een voucher (onbeperkt geldig) uitgekeerd. Kosteloos omboeken naar een ander weekend is ook mogelijk en kan tevens tot een week voor aanvang van een weekend. Boekingskosten zijn uitgesloten van restitutie.


Annulering evenement
Indien 1 van onze evenementen, al dan niet met overnachting, geboekt zijn, gelden bovengenoemde annuleringsvoorwaarden. Als echter door de boeker zelf een vervanger gevonden wordt, kan de boeking worden overgedragen. Dit kan alleen als Solo Amigos minimaal 3 dagen voor aanvang van het evenement is geïnformeerd en de volledige gegevens van de vervanger ontvangen heeft. Overdragen binnen 3 dagen voor het betreffende evenement is niet mogelijk.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
Het is aan te raden om direct na de boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De organisatoren en begeleiders van Solo Amigos zijn niet aansprakelijk in het geval schade en/of letsel zou ontstaan. Bij annulering gelden altijd bovenstaande annuleringsvoorwaarden. In het geval een annuleringsverzekering is afgesloten, kan de betaalde reissom worden teruggevraagd. Solo Amigos verstrekt hiertoe een annuleringsverklaring.

Mailadressen
Een week voor aanvang van een weekend worden voornaam, mailadres en woonplaats aan de deelnemers van het betreffende weekend verstrekt voor het maken van carpool-afspraken. Het is strikt verboden deze mailadressen voor iets anders te gebruiken of door te verkopen. Eventuele kosten door het niet naleven hiervan komen voor rekening van degene die zich hier schuldig aan maakt.

Beeldmateriaal
Solo Amigos gebruikt soms beeldmateriaal van weekenden ter promotie op site en social media. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit vooraf bij de organisatoren aangeven.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Bij schade aan de accommodatie wordt een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de deelnemer. Indien een kamer dermate vies wordt achtergelaten dat de gebruikelijke eindschoonmaak niet volstaat en dus kosten moeten worden gemaakt om dit schoon te maken, worden deze kosten op de deelnemer verhaald.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. De deelnemer hoort dit tijdig en krijgt het eventueel reeds betaalde geld terug.

Uitsluiting deelname gedurende het weekend
Een deelnemer die tijdens een weekend last veroorzaakt, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer.

Lichamelijke of geestelijke beperkingen
Indien van toepassing, dienen lichamelijke of geestelijke beperkingen vooraf te worden gemeld aan Solo Amigos. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het weekend. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht, of kosten veroorzaakt door de lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Intellectueel eigendom
De vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen, en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Solo Amigos.

Copyright
Het is niet toegestaan om foto’s of teksten van de site over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solo Amigos.