user_mobilelogo

Boeking
Een boeking komt tot stand door het invullen van het boekingsformulier op onze site. Na het verzenden van het boekingsformulier is de reservering definitief en niet kosteloos te annuleren.

Betaling
 Verlaten van de betaalpagina of afbreken van de betaling tijdens de boeking leidt niet tot ontbinding van de reservering. Indien de betaalpagina wordt verlaten voordat de betaling voldaan is, wordt per mail een betaalverzoek verstuurd. Indien betaling uitblijft, gaat de gebruikelijke incasscoprocedure van start. De kosten en wettelijke rente zijn in dat geval voor rekening van de boeker.

In het geval betaling uitblijft, kan de boeker niet deelnemen aan het geboekte arrangement en worden annuleringskosten in rekening gebracht conform de in deze voorwaarden genoemde termijnen. De boeker blijft zelf verantwoordelijk voor annulering van de boeking. Ook als de boeker niet heeft betaald, is het van belang de boeking schriftelijk te annuleren om oplopende annuleringskosten te voorkomen.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
We adviseren na boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Solo Amigos verstrekt bij annulering een annuleringsverklaring, die kan worden ingediend bij de reisverzekeraar.

Solo Amigos is niet aansprakelijk in het geval schade en/of letsel zou ontstaan tijdens een arrangement.

Aanmelding voor de wachtlijst
Indien een arrangement volgeboekt is, kan een aanmelding worden gedaan voor de wachtlijst. Indien en zodra een plek beschikbaar komt, wordt de reservering van de bovenste persoon op de wachtlijst omgezet in een boeking en is betaling van het arrangement van kracht. De boeker wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit geldt niet als tijdig is doorgegeven dat de aanmelding voor de wachtlijst geannuleerd wordt door de betreffende deelnemer. Voor het afmelden van de wachtlijst volstaat een mail naar Solo Amigos waarin wordt afgezien van deelname. Er zijn in dat geval geen kosten verschuldigd.

Deelnemersgegevens
Een week voor aanvang van het arrangement wordt een lijst met voornaam, woonplaats en mailadres van de deelnemers van het betreffende arrangement verstrekt voor het maken van carpool-afspraken. Het is niet toegestaan de door Solo Amigos verstrekte gegevens voor iets anders te gebruiken dan voor het maken van deze carpool-afspraken. Eventuele kosten door het niet naleven hiervan komen voor rekening van degene die de gegevens voor andere doeleinden gebruikt heeft.

Beeldmateriaal
Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van arrangementen ter promotie op o.a. de site en social media. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dit voorafgaand aan of tijdens het arrangement aan te geven. Foto's met daarop 1 of 2 personen worden op verzoek na overleg in principe verwijderd. Groepsfoto's worden alleen bij zwaarwegende redenen verwijderd.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Bij schade aan de accommodatie wordt dit in rekening gebracht bij de deelnemer die deze schade veroorzaakt heeft. Indien een kamer of accommodatie dermate vies wordt achtergelaten dat de gebruikelijke eindschoonmaak niet volstaat en extra kosten moeten worden gemaakt, worden deze kosten op de veroorzakende deelnemer verhaald.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. Bijvoorbeeld i.v.m. de samenstelling van de groep qua leeftijd of M/V-verhouding, vertoond gedrag op een ander arrangement of omdat andere deelnemers klachten hebben geuit. Solo Amigos gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk. De deelnemer hoort het tijdig als hij/zij niet kan deelnemen en krijgt de betaling binnen 5 werkdagen terug.

Uitsluiting deelname gedurende het arrangement
Een deelnemer die tijdens een arrangement overlast veroorzaakt, zich negatief opstelt of uitlaat, ziek is of wordt, zich niet aan de afspraken houdt of gedrag vertoont waar aanstoot aan genomen kan worden, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer. Er vindt geen restitutie plaats voor niet genoten dagen of activiteiten.

Alcohol- en drugsgebruik, naleving afspraken
Tijdens het welkomstwoord worden enkele huisregels benoemd, waar alle gasten zich aan dienen te houden. Bij niet-naleving van de afspraken en/of huisregels kan uitsluiting van het arrangement volgen. In dat geval wordt geen restitutie verleend.

Tussen 16.00 en 01.00 uur zijn alcoholische dranken beschikbaar. Na 01.00 uur wordt geen alcoholhoudende drank meer geschonken. Er is gedurende de gehele dag onbeperkt koffie, thee en frisdrank beschikbaar. Het gebruik van alcohol is op basis van 'fair use'. Als een gast naar mening van de organisator of de medereizigers te veel genuttigd heeft of onzorgvuldig met de vrijheid van 'self-service' omgaat, kan besloten worden deze persoon gedurende het gehele arrangement geen alcohol meer te schenken.

Drugsgebruik is strikt verboden tijdens onze arrangementen. Wordt gebruik van drugs geconstateerd, dan volgt onmiddelijke uitsluiting van het arrangement. Er wordt in dat geval geen restitutie verleend.

Lichamelijke of geestelijke beperkingen
Lichamelijke of geestelijke beperkingen dienen vooraf te worden gemeld. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het arrengement. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht, of kosten veroorzaakt door de lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Verplichtingen van overheidswege
Solo Amigos houdt zich aan maatregelen die vanuit de overheid (van Nederland en andere landen) worden opgelegd. Voorbeelden hiervan zijn een maximale groepsgrootte of ervoor zorgdragen dat onderling 1,5 meter afstand houden mogelijk is. Indien voor het deelnemen aan een arrangement vanuit de overheid verplichtingen worden gesteld aan de deelnemers (zoals het kunnen tonen van een vaccinatiebewijs, gezondheidsverklaring of negatieve testuitslag) dan is dit de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de boeker.

Voorwaarden bij annulering door Solo Amigos - niet gerelateerd aan corona

Single-arrangement
Indien een single-arrangement geen doorgang kan vinden omdat de accommodatie door overmacht niet gebruikt kan worden, wordt het arrangement verplaatst naar een gelijkwaardige locatie. Indien het niet lukt een gelijkwaardige locatie te vinden, wordt in eerste instantie gerekend op de medewerking van de deelnemers om kosteloos om te boeken naar een andere datum.

Mocht een andere datum niet mogelijk zijn voor de deelnemer, dan is een andere oplossing bespreekbaar. Komen we er samen niet uit, dan wordt de verblijfssom teruggestort (boekingskosten worden in dat geval niet gerestitueerd).

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie door overmacht niet gebruikt kan worden, dan geldt dat in eerste instantie een andere locatie wordt gezocht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangen de boekers het betaalde bedrag (minus boekingskosten) retour.

Voorwaarden bij annulering door Solo Amigos - gerelateerd aan corona (geldig voor boekingen vanaf 30 april 2021)

Single-arrangement met eigen vervoer
Indien een single-arrangement geen doorgang kan vinden i.v.m. door de overheid opgelegde maatregelen of reisadviezen, wordt het arrangement verplaatst naar een andere datum. Mocht deze datum niet mogelijk zijn voor de boeker, dan kan kosteloos omgeboekt worden naar een andere datum. We rekenen hierbij op het begrip en de medewerking van onze deelnemers. Indien de nieuwe datum niet mogelijk is, dan ontvangt de boeker de reissom (excl. boekingskosten) binnen 2 dagen retour.

Single-arrangement met vlucht
Indien het single-arrangement geen doorgang kan vinden i.v.m. door de overheid opgelegde maatregelen of reisadviezen, dan ontvangt de boeker de reissom (excl. boekingskosten) binnen 2 dagen retour.

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie geen doorgang kan vinden i.v.m. met door de overheid opgelegde maatregelen of reisadviezen, dan ontvangt de boeker de reissom (excl. boekingskosten) binnen 2 werkdagen retour.

Voorwaarden bij annulering door boeker (arrangementen binnen Nederland)

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 30% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang berekenen wij 45% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang berekenen wij 65% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering op de dag van vertrek of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

In geval van annulering zijn de door Solo Amigos genoemde termijnen bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betalingsverplichting.

Voorwaarden bij annulering door boeker (arrangementen buiten Nederland)

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 35% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang berekenen wij 55% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang berekenen wij 75% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

Intellectueel eigendom
De vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen, en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Solo Amigos.

Copyright
Het is niet toegestaan om foto’s of teksten van de site, social media of andere uitingen over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solo Amigos.


Solo Amigos, singleweekend, singlereis, singlevakantie, singlereizen, singleweekenden, singlevakanties, single, all inclusive, daten, dating, wandelvakantie, single op vakantie, singleparty, single oud en nieuw, singlekerst, single reis, single vakantie, single reizen, groepsreis, groepsreis singles, eenoudervakantie, eenoudervakanties, eenoudergezin, alleenstaande ouder, alleenstaande, eenoudergezin, kerstvakantie, eenoudergezinnen, weekend weg singles, single weekend, weekend singles, alleen op reis, weekendje weg single, 30+ weekend, 40+ weekend, 50+ weekend, alleenstaande vader, alleenstaande moeder, groepsreis, groepsvakantie, vakantie met kinderen, alleenstaande ouder vakantie, eenoudervakanties, all inclusive, all inclusive eenoudervakantie, all inclusive Nederland.