user_mobilelogo
Boeking en betaling
Een reservering bij Solo Amigos is bindend. Je ontvangt direct na aanmelding een bevestiging van je reservering. Uiterlijk 1 dag na aanmelding stuurt Solo Amigos een mail met betalingsgegevens. De betaling dient binnen 8 dagen na aanmelding voldaan te worden. Indien tussen de boeking en het arrangement minder dan 2 weken zit, dient de reissom binnen 5 dagen voldaan te worden. Bij vertrek binnen een week dient de reissom uiterlijk de dag na boeking voldaan te worden. De reissom bestaat uit de verblijfssom en € 25,- boekingskosten. 

Annuleringsvoorwaarden
  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 50% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang berekenen wij 75% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • In geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

In geval van annulering zijn de door Solo Amigos genoemde termijnen bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betalingsverplichting.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
Het is aan te raden om direct na de boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De organisatoren en begeleiders van Solo Amigos zijn niet aansprakelijk in het geval schade en/of letsel zou ontstaan. Bij annulering gelden altijd bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Solo Amigos verstrekt bij annulering een annuleringsverklaring, die kan worden ingediend bij de reisverzekeraar.

Mailadressen
Een week voor aanvang van het arrangement worden voornaam, mailadres en woonplaats aan de deelnemers van het betreffende arrangement verstrekt voor het maken van carpool-afspraken. Het is strikt verboden deze mailadressen voor iets anders te gebruiken of door te verkopen. Eventuele kosten door het niet naleven hiervan komen voor rekening van degene die het mailadres voor andere doeleinden gebruikt heeft.

Beeldmateriaal
Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van weekenden ter promotie op site en social media. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit vooraf aangeven.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Bij schade aan de accommodatie wordt dit in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer. Indien een kamer dermate vies wordt achtergelaten dat de gebruikelijke eindschoonmaak niet volstaat en kosten moeten worden gemaakt om dit schoon te maken, worden deze kosten op de deelnemer verhaald.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. De deelnemer hoort dit tijdig en krijgt het eventueel reeds betaalde geld terug.

Uitsluiting deelname gedurende het weekend
Een deelnemer die tijdens een weekend last veroorzaakt, ziek is of wordt of zich niet aan de afspraken houdt, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer.

Lichamelijke of geestelijke beperkingen
Indien van toepassing, dienen lichamelijke of geestelijke beperkingen vooraf te worden gemeld aan Solo Amigos. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het weekend. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht, of kosten veroorzaakt door de lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Intellectueel eigendom
De vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen, en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Solo Amigos.

Copyright
Het is niet toegestaan om foto’s of teksten van de site over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solo Amigos.