user_mobilelogo

Boeking
Na het invullen en verzenden van het boekingsformulier is een definitieve boeking tot stand gekomen en zijn deze voorwaarden van kracht.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
We adviseren na boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Solo Amigos verstrekt in geval van annulering een annuleringsverklaring voor de reisverzekeraar.
Solo Amigos is niet aansprakelijk indien schade en/of letsel zou ontstaan tijdens een arrangement.

Deelnemersgegevens
Ongeveer een week voor aanvang wordt een deelnemerslijst verstrekt. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Eventuele kosten, ontstaan door oneigenlijk gebruik van de gegevens op de deelnemerslijst, komen voor rekening van degene die de gegevens voor andere doeleinden heeft gebruikt.

Lichamelijke of geestelijke aandachtspunten
Eventuele bijzonderheden dienen vooraf te worden gemeld. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht of veroorzaakt door een lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor boekers uit te sluiten van deelname. Solo Amigos gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk. De deelnemer hoort dit tijdig en krijgt de betaling binnen 2 werkdagen terug.

Uitsluiting gedurende het arrangement
Een deelnemer die tijdens een arrangement overlast veroorzaakt, zich niet aan de vooraf kenbaar gemaakte afspraken houdt, gedrag vertoont waar aanstoot aan genomen kan worden of overlast veroorzaakt, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Er vindt geen restitutie plaats.

Naleving afspraken
Tijdens het arrangement gelden enkele afspraken en huisregels. Bij niet-naleving hiervan kan uitsluiting van het arrangement volgen. Er vindt geen restitutie plaats.

Tijdens het diner zijn (alcoholische) dranken inbegrepen (vanaf voorgerecht t/m nagerecht). Het gebruik van (alcoholische) dranken is op basis van 'fair use'. Als een gast naar mening van organisator of medereizigers te veel genuttigd heeft of onzorgvuldig met alcohol omgaat, kan besloten worden deze persoon geen alcohol meer te schenken.

Drugsgebruik is niet toegestaan tijdens onze arrangementen. Wordt gebruik van drugs geconstateerd, dan volgt direct uitsluiting van het arrangement. Er vindt geen restitutie plaats.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Kosten door schade en/of kosten voor extra schoonmaak van de accommodatie worden in rekening gebracht bij de veroorzakende deelnemer.

Beeldmateriaal

Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van arrangementen en deelnemers op o.a. de site en social media. Bij het boeken wordt hier, met het accepteren van deze voorwaarden, akkoord voor gegeven. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit voorafgaand aan het arrangement aangeven.

Coronamaatregelen
Solo Amigos houdt zich aan maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd. Indien een vaccinatie-, herstel- en/of testbewijs nodig is, dan is dit de verantwoordelijkheid van en voor rekening van de boeker.

Annulering door Solo Amigos

Single- of eenouderweekend
Indien een single- of eenouderweekend door overmacht geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie niet gebruikt kan worden, kan kosteloos worden omgeboekt naar een ander arrangement.

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie door overmacht geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie niet gebruikt kan worden, dan geldt dat in eerste instantie een andere locatie wordt gezocht. Mocht dit niet lukken, dan ontvangen de boekers de verblijfssom retour.

Annulering door Solo Amigos - gerelateerd aan corona

Single- en eenouderweekend
Indien een singleweekend geen doorgang kan vinden i.v.m. door de overheid opgelegde maatregelen, wordt het arrangement verplaatst naar een andere datum. We rekenen hierbij op het begrip en de medewerking van onze deelnemers.

Eenoudervakantie
Indien een eenoudervakantie geen doorgang kan vinden i.v.m. met door de overheid opgelegde maatregelen, dan ontvangt de boeker de verblijfssom binnen 2 werkdagen terug.

Bij annulering door de boeker vindt restitutie plaats zoals hieronder beschreven, echter uitsluitend indien de annuleringsverzekering geen (volledige) dekking biedt.

Annulering singleweekend door boeker

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang ontvangt de boeker de verblijfssom terug.
Restitutie vindt altijd binnen 2 werkdagen plaats en is exclusief boekingskosten.

Door Solo Amigos genoemde termijnen zijn bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling (volledig) is voldaan, ontslaat de boeker niet van betaling van het nog resterende bedrag.

Annulering singlereis buiten Nederland door boeker

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang ontvangt de boeker 90% van de verblijfssom terug.
Annulering eenoudervakantie of -weekend door boeker
  • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang ontvangt de boeker 50% van de verblijfssom terug.
  • Bij annulering tot 7 weken voor aanvang ontvangt de boeker 40% van de verblijfssom terug.
  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang ontvangt de boeker 30% van de verblijfssom terug.
  • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvangt vindt geen restitutie plaats.
De door Solo Amigos gehanteerde termijnen zijn bindend. Annulering door boeker voordat de (volledige) reissom is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betaalverplichting.

Intellectueel eigendom
Vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder toestemming van Solo Amigos.

Privacyverklaring
Privacyverklaring

Copyright
Het is niet toegestaan foto’s of teksten van de site, social media of andere uitingen over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Solo Amigos.

Volg Solo Amigos:
Volg ons op Instagram
Volg ons op Facebook youtube