user_mobilelogo

Boeking en betaling
Een boeking komt tot stand door het invullen van het boekingsformulier op onze site. Na het invullen van het boekingsformulier is de reservering voltooid. Na voltooiïng van de boeking verschijnt de betaalpagina voor het voldoen van de reissom. De reissom bestaat uit de verblijfssom, een eventuele toeslag voor een kamer naar keuze en € 25 boekingskosten. Je ontvangt direct na boeking een automatische bevestiging. Uiterlijk 2 werkdagen na aanmelding ontvang je een mail met praktische informatie. De boeking is bindend en afbreken van de betaling c.q. verlaten van de betaalpagina leidt niet tot ontbinding van de gemaakte reservering. Indien betaling uitblijft, gaat de gebruikelijke procedure (zoals betaalherinneringen) van start. De kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de in verzuim zijnde boeker.

In het geval betaling uitblijft, kan de boeker niet deelnemen aan het geboekte arrangement. In dat geval worden annuleringskosten in rekening gebracht conform de in deze voorwaarden genoemde termijnen. De boeker blijft zelf verantwoordelijk voor annulering van de boeking.

Reisverzekering en aansprakelijkheid
We raden je aan om direct na de boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De organisatoren en begeleiders van Solo Amigos zijn niet aansprakelijk in het geval schade en/of letsel zou ontstaan.
Bij annulering door de boeker gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden. Solo Amigos verstrekt bij annulering een annuleringsverklaring, die kan worden ingediend bij de reisverzekeraar.

Aanmelding voor de wachtlijst
Indien een arrangement volgeboekt is, kan een aanmelding worden gedaan voor de wachtlijst. Indien en zodra een plek beschikbaar komt, wordt de reservering van de bovenste persoon op de wachtlijst omgezet in een boeking en is betaling van het arrangement van kracht. De boeker wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit geldt niet als tijdig is doorgegeven dat de aanmelding voor de wachtlijst geannuleerd wordt door de betreffende deelnemer. Voor het afmelden van de wachtlijst volstaat een mail naar Solo Amigos waarin wordt afgezien van deelname. Er zijn in dat geval geen kosten verschuldigd.

Deelnemersgegevens
Een week voor aanvang van het arrangement wordt een lijst met voornaam, woonplaats en mailadres van de deelnemers van het betreffende arrangement verstrekt voor het maken van carpool-afspraken. Om eenieders privacy te respecteren en garanderen, is het niet toegestaan de door Solo Amigos verstrekte gegevens van deelnemers voor iets anders te gebruiken dan voor het maken van deze carpool-afspraken. Eventuele kosten door het niet naleven hiervan komen voor rekening van degene die de gegevens voor andere doeleinden gebruikt heeft.

Beeldmateriaal
Solo Amigos gebruikt beeldmateriaal van arrangementen ter promotie op site en social media. Deelnemers die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit vooraf aangeven.

Schade aan / vies achterlaten van accommodatie
Bij schade aan de accommodatie wordt dit in rekening gebracht bij de deelnemer die deze schade veroorzaakt heeft. Indien een kamer of accommodatie dermate vies wordt achtergelaten dat de gebruikelijke eindschoonmaak niet volstaat en extra kosten moeten worden gemaakt, worden deze kosten op de veroorzakende deelnemer verhaald.

Weigering deelname vooraf
Solo Amigos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. Dit kan zijn i.v.m. de samenstelling van de groep qua leeftijd of M/V-verhouding, vertoond gedrag op een voorgaand arrangement of omdat (een) andere deelnemer(s) hier prijs op stellen. Solo Amigos gaat hierin uiterst zorgvuldig te werk. De deelnemer hoort het tijdig als hij/zij niet kan deelnemen, is geen kosten verschuldigd en krijgt eventueel reeds gedane betalingen binnen 5 werkdagen terug.

Uitsluiting deelname gedurende het arrangement
Een deelnemer die tijdens een arrangement overlast veroorzaakt, zich negatief opstelt of uitlaat, ziek is of wordt, zich niet aan de afspraken houdt of gedrag vertoont waar aanstoot aan genomen kan worden, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer. Er vindt geen restitutie plaats voor niet genoten dagen of activiteiten.

Alcohol- en drugsgebruik en naleving afspraken gedurende het weekend
Drugsgebruik is strikt verboden tijdens onze arrangementen. Wordt gebruik van drugs geconstateerd, dan volgt onmiddelijke uitsluiting van het arrangement. Er wordt in dat geval geen restitutie verleend. Tussen 15.00 en 01.00 uur zijn alcoholische dranken beschikbaar. Na 01.00 uur wordt geen alcoholhoudende drank meer geschonken. Er is gedurende de gehele dag onbeperkt koffie, thee en frisdrank beschikbaar.
Tijdens het welkomstwoord worden enkele huisregels benoemd, waar alle gasten zich aan dienen te houden. Bij niet-naleving van de afspraken en/of huisregels kan uitsluiting van het arrangement volgen. In dat geval wordt geen restitutie verleend.

Lichamelijke of geestelijke beperkingen
Indien van toepassing, dienen lichamelijke of geestelijke beperkingen vooraf te worden gemeld aan Solo Amigos. Het nalaten hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het arrengement. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze meldplicht, of kosten veroorzaakt door de lichamelijke of geestelijke beperking, komen voor rekening van de deelnemer.

Voorwaarden bij annulering door organisator
Indien een arrangement geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat de accommodatie door overmacht niet gebruikt kan worden of omdat de minimale groepsgrootte niet is bereikt, wordt in eerste instantie gerekend op de medewerking van de boekers om het weekend te verzetten naar een andere locatie of om te boeken naar een andere datum. Indien dit echt niet mogelijk is, ontvangen de boekers het betaalde bedrag terug.

Indien een weekend geen doorgang kan vinden i.v.m. coronamaatregelen, dan gelden andere voorwaarden. Dit betreft een situatie waar geen enkele invloed op uit te oefenen is. Indien een arrangement vanwege deze maatregelen geen doorgang kan vinden, wordt het arrangement verplaatst naar een andere datum en/of locatie. Kan de deelnemer op deze datum niet, dan kan kosteloos worden omgeboekt naar een ander weekend naar keuze. In sommige gevallen is het in overleg mogelijk de verblijfssom terug te ontvangen. Dit is ter beoordeling aan Solo Amigos. Boekingskosten worden niet gerestitueerd. Deze voorwaarden gelden voor boekingenn gedaan vóór 1 april 2021. Hierna gelden de voorwaarden zoals onder het volgende kopje vermeld.

Voor eenoudervakanties geldt dat in eerste instantie een andere locatie wordt gezocht waar de vakantie wel doorgang kan vinden. Mocht de vakantie helemaal niet door kunnen gaan, ontvangen de boekers het betaalde bedrag (minus boekingskosten) retour. In het geval de vakantie in het buitenland plaatsvindt en het betreffende land aanvullende eisen stelt, zoals een gezondheidsverklaring of een negatieve testuitslag op Covid19, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de boeker.

Voorwaarden bij annulering in verband met coronamaatregelen - geldig voor boekingen gedaan vanaf 1 april 2021
Eenieder die na 1 april 2021 boekt, weet hoe de situatie is en wat de risico's zijn. Indien een arrangement vanwege coronamaatregelen geen doorgang kan vinden, proberen wij het arrangement te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Kan de deelnemer op deze datum niet, dan kan kosteloos worden omgeboekt naar een ander weekend naar keuze. Lukt dit niet, dan ontvangt de boeker een voucher, die later besteed kan worden. Teruggave van geld kan aangevraagd worden indien na een jaar geen gebruik is gemaakt van het voucher. Boekingskosten worden niet gerestitueerd.

Voor eenoudervakanties geldt dat in eerste instantie een andere locatie wordt gezocht waar de vakantie wel doorgang kan vinden. Mocht de vakantie helemaal niet door kunnen gaan, ontvangen de boekers het betaalde bedrag (minus boekingskosten) retour. In het geval de vakantie in het buitenland plaatsvindt en het betreffende land aanvullende eisen stelt, zoals een gezondheidsverklaring of een negatieve testuitslag op Covid19, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de boeker.

Voorwaarden bij annulering door boeker (ongeacht de reden)

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang berekenen wij 20% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang berekenen wij 40% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang berekenen wij 65% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang berekenen wij 90% van de verblijfssom + de boekingskosten.
  • Bij annulering op de dag van vertrek of in geval van no-show berekenen wij 100% van het totaalbedrag.

In geval van annulering zijn de door Solo Amigos genoemde termijnen bindend. Annulering door de boeker voordat de betaling is voldaan, ontslaat de boeker niet van de betalingsverplichting.

Intellectueel eigendom
De vormgeving, inhoud, handelsmerken, logo, afbeeldingen, en teksten op de website van Solo Amigos zijn het intellectuele eigendom van Solo Amigos en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Solo Amigos.

Copyright
Het is niet toegestaan om foto’s of teksten van de site, social media of andere uitingen over te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solo Amigos.

Solo Amigos, singleweekend, singlereis, singlevakantie, singlereizen, singleweekenden, singlevakanties, single, all inclusive, daten, dating, wandelvakantie, single op vakantie, singleparty, single oud en nieuw, singlekerst, eenoudervakantie, alleenstaande ouder, alleenstaande, eenoudergezin, kerstvakantie, eenoudergezinnen, weekend weg singles, single weekend, weekend singles, alleen op reis, weekendje weg single, 30+ weekend, 40+ weekend, 50+ weekend, alleenstaande vader, alleenstaande moeder, groepsreis, groepsvakantie, vakantie met kinderen, eenoudervakanties.